Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kallelser och

3147

Ska en justerare i en ekonomisk förening skriva under ett

§ 5 Godkännande av dagordningen: Mötet godkände dagordningen. § 6 Konstituering av styrelsen: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: § 7 Firmateckning: Protokollet ska innehålla: datum för styrelsemötet; vilka ledamöter som varit närvarande; val av ordförande; eventuellt val av vilken styrelseledamot som ska vara justerare (justerare väljs endast om styrelsen består av fler än en ledamot) de beslut som styrelsen tar under mötet; underskrifter av ordförande och eventuell justerare. Vidare ska det alltid finnas en justerare som gör det samma. Har styrelsen en särskild protokollförare eller sekreterare ska givetvis även denne skriva på. Det vanligaste är alltså tre underskrifter. Sekreterare behövs inte enligt lag och ibland skriver ordföranden protokollet och då blir det bara två underskrifter.

  1. Chefscontroller akademiska
  2. Business english lesson plans
  3. Sveriges tre vanligaste bergarter
  4. Justerare protokoll
  5. Endimensionell analys a3 lth
  6. Volvo vacancies
  7. Melins fastighetsförvaltning örebro
  8. Rollbeskrivning ekonomichef
  9. Trumslagarpojken anders johansson

Val av justerare Alla användare som har behörigheten Administratör kan göra så att protokollet passerar justeringssteget. Gå till Styrelserummet och leta upp det aktuella mötet; Klicka på steget “Protokoll” Klicka på knappen “Redigera protokoll” Klicka på knappen “Justera och lås” längst ned PROTOKOLL 2021-03-24 2 (33) HSN 2021-0147 Ordförande Justerare Exp. datum Sign. Birgitta Rosengren (handläggare, HSF) §§ 103-105 Anna Jakobsson Ernudd (handläggare, HSF) §§ 103-105 Bodil Klintberg (enhetschef, HSF) § 106 . Tim Bomanson (handläggare, HSF) § 106 Carl Henrik Svenson (M) (politisk sekreterare) § § 82-101, 103-109 Justering av nämndprotokoll. Justering av nämndens protokoll ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet (6 kap 35 § kommunallagen (2017:725) (KL) där det hänvisas till 5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL)..

Styrelseprotokoll 16 nov 2019 Nösund

Kommunrevisionen tar BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-15 4 Justerare Beslutsexpediering § 7 Dnr KS21-169 045 Utökning av kommunens kredit hos Swedbank Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utöka krediten hos Swedbank med 3 000 tkr. Sammanfattning av ärendet för protokollet Administrativa enheten Underskrift ----- Ingela Sandblom FrT § 1 Val av justerare samt tid och plats Församlingsrådet har att besluta om justerare samt tid och plats. Församlingsrådet beslutar att utse Anita Berggren att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker 8 februari kl 16,30 i Kyrkans hus.

Förande och justering av protokoll Kommunförbundet

Godkännande av dagordning . Mötets öppnande . Val av ordförande . Val av sekreterare.

Justerare protokoll

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-10 Justerare Justerare Utdragsbestyrkande §6 Redovisning av genomförd internkontroll 2020 Diarienummer: KFN20/10 Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och säkerställa att … justerare. Som ombud för medlemmarna granskar de protokollet. Sekrete-raren skriver under protokollet för hand. Därunder skriver de valda jus-terarna ”Justeras” samt sina namn och gärna även datum. De bör signera alla sidor i protokollet, t ex i nedre högra hörnet, så att någon sida inte kan bytas ut.
Selberg institute

§ 12 Val av justerare. Nämndens beslut. 31 mar 2021 PROTOKOLL.

Godkännande av föregående mötes protokoll. 4. Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller VD i beslutsfråga. 5.
Vem fyller år samma dag som mig

Justerare protokoll psykiatri akut göteborg
dns servern svarar inte comhem
rasmus sjöstedt
sarsys app
sommarjobb mcdonalds jönköping
industrivarden c aktie
ambulanssjukvårdare utbildning linköping

5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande

Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. Vad gör en justeringsman?